Marktrente voor creditinteresten op rekening-courant 2021: 4,07 %

Sedert 1 januari 2020 geldt een maximum interestvoet op interesten die een vennootschap betaalt aan haar bedrijfsleider op zijn/haar rekening-courant met creditsaldo. Het surplus zal geherkwalificeerd worden als een dividenduitkering!

Quid marktrente

De van toepassing zijnde marktrente is gelijk aan de ‘Belgische MFI-rentevoet voor niet-financiële instellingen voor leningen tot 1 miljoen EUR met variabel tarief en met een initiële rentebepaling tot een jaar van de maand november verhoogd met 2,5%’. Deze rentevoet is terug te vinden op de website van de Nationale Bank van België. We besparen u het opzoekwerk: de MFI-rentevoet voor november 2020 bedraagt 1,57%.

Concreet

De in kalenderjaar 2021 maximaal toe te passen creditrente op R/C bedraagt aldus 4,07%. Het bedrag aan interesten tot dit maximum is aftrekbaar in hoofde van de vennootschap. Het surplus wordt beschouwd als een dividenduitkering en is niet aftrekbaar.

Enkel van toepassing op rekeningen-courant

Het hiervoor beschreven percentage is niet van toepassing op leningen met een vastgelegde looptijd. Voor deze leningen geldt namelijk de marktrente die door een financiële instelling aangerekend zou worden op een dergelijke lening.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share