Vragen rond Corona? Lees onze FAQ!

De economische impact van het coronavirus roept veel vragen op bij ondernemers. Hierna alvast een bondige reactie op een aantal vragen die wij reeds ontvingen, voorzien in voorkomend geval van een link naar meer uitgebreide informatie.

De adviseurs van HLB blijven uiteraard te uwer beschikking voor verdere assistentie zodat u uw focus kan houden op dat wat er werkelijk toe doet.

 

Ik ben zelfstandige in hoofdberoep en door de coronacrisis zijn mijn inkomsten teruggevallen. Hoe komt de overheid mij tegemoet?

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen op een aantal vlakken:

  • Overbruggingsrecht (Federaal): bij een onderbreking van activiteiten van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen heeft u recht op een financiële uitkering. Het betreft in principe een volledige onderbreken waarbij u als zelfstandige geen enkele beroepsactiviteit meer heeft. Er zijn bronnen die stellen dat zelfstandigen die werken via een vennootschap en die hun bedrijf volledig moeten sluiten vanwege de maatregelen genomen ingevolge het coronavirus, eveneens recht hebben op het overbruggingsrecht en dat het feit dat men bestuurder is in zijn vennootschap dan wel onafhankelijke bestuurder waarvoor hij nog steeds een vergoeding van de vennootschap ontvangt, hem niet belet van het overbruggingsrecht te kunnen genieten. Wij hebben dit echter nog niet bevestigd gezien door de overheid.
    https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
    https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

 

 

 

 

  • Fiscale maatregelen: zie verder.

Overzicht maatregelen m.b.t. diverse aspecten van de fiscaliteit (van toepassing op alle ondernemingen):

 

Mijn onderneming is BTW maandaangever maar wij vernamen dat er uitstel kwam zowel wat aangifte als betaling betreft. Heeft dit uitstel reeds concreet invloed op onze maandaangifte van maart 2020?

Concreet is er zowel wat betreft de BTW-aangifte, de intracommunautaire opgave en de jaarlijkse klantenlisting algemeen uitstel. Tevens is er inderdaad betalingsuitstel (Federaal).

PERIODIEKE AANGIFTEN

BTW

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

JAARLIJKSE KLANTENLISTING: termijn verlengd tot 30 april 2020 (Federaal)

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

 

Mijn onderneming komt in de problemen met cashflow en zal een overbruggingskrediet aangaan. Zijn er zaken die mij kunnen helpen?

Ondernemingen en zelfstandigen kunnen schulden en een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Dit moet garanderen dat bedrijven door de coronacrisis o.a. hun personeel kunnen blijven betalen, grondstoffen kunnen blijven aankopen en facturen kunnen blijven betalen.  Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank (Vlaams).

http://www.pmvz.eu/corona-uitbreiding

 

SOWALFIN, SOGEPA en SRIW zullen in overleg met de banksector bedrijven in financiële moeilijkheden ondersteunen in de vorm van een bankgarantie of een lening. De SOGEPA Watch Unit ondersteunt bedrijven met specifieke problemen binnen hun sector. De Waalse overheidsadministratie economie zal de uitbetalingstermijn van steun voor bedrijven met een engagement jegens het Waals Gewest verkorten (Wallonië).

Kredietgaranties Wallonië:

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie

 

Momenteel werken de bedienden van mijn onderneming thuis maar als de situatie aanhoudt, zal er wellicht onvoldoende werk zijn voor de werknemers gedurende de komende weken. Wat zijn de mogelijkheden?

Ondernemingen die werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen beroep doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. In normale omstandigheden zijn er twee systemen maar de RVA heeft op 20 maart gemeld dat alle aanvragen van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Verder werd de aanvraagprocedure vereenvoudigd.

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

 

Algemene Coronavirus COVID-19 informatiewebsite van de Belgische overheid:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Informatiewebsite Wallonië

https://www.1890.be/article/coronavirus-quelles-mesures-pour-leconomie-et-lemploi-en-wallonie
https://borsus.wallonie.be/home/presse–actualites/publications/coronavirus–le-gouvernement-de-wallonie-prend-des-mesures-de-soutien-supplementaires.publicationfull.html

 

Informatiewebsite Brussel

https://1819.brussels/nl

 

Informatiebrochures van het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants)

https://www.itaa.be/nl/corona-maatregelen/

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

patrick.vanimpe@hlb.be

Bedrijfsrevisor
Managing Partner
+32 3 239 88 42

Patrick Van Impe

Share