Verzuim van het UBO-register kan leiden tot administratieve schrapping van de onderneming

Begin dit jaar heeft de FOD Financiën aangekondigd dat er meer dan 20.000 bedrijven en verenigingen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn geschrapt. Dit komt doordat ze niet hebben voldaan aan de antiwitwasregels, zoals vastgesteld in de UBO-regelgeving. Het betreft een nieuwe grond tot ambtshalve doorhaling voor de FOD Financiën.

Het UBO-register is opgericht in 2018, maar alle vennootschappen en verenigingen hadden tot 2020 de tijd om de noodzakelijke informatie door te geven. Helaas hebben veel entiteiten deze verplichting niet nagekomen, waardoor de overheid heeft besloten om actie te ondernemen. Sinds 5 november 2023 beschikt de KBO-beheersdienst over de bevoegdheid om vennootschappen en verenigingen ambtshalve door te halen als ze niet voldoen aan de regels voor registratie of het bijwerken van gegevens in het UBO-register. Op deze manier wil de overheid meer bewustzijn creëren over de verplichtingen van deze entiteiten met betrekking tot het verstrekken van informatie aan het UBO-register.

Concreet kunnen vennootschappen of verenigingen ambtshalve worden doorgehaald als ze zich in één van de volgende situaties bevinden:

  • Ze hebben een administratieve boete gekregen omdat ze hun uiteindelijke begunstigden niet hebben gemeld aan het UBO-register en hebben nagelaten hun gegevens binnen zestig dagen na het opleggen van de boete door te geven of te actualiseren;

  • Ze hebben nagelaten hun gegevens jaarlijks te bevestigen in het UBO-register;

  • Ze hebben geen informatie over de uiteindelijke begunstigden verstrekt en hebben in de afgelopen zeven jaar geen publicatie in het Belgisch Staatsblad gedaan.

Hoewel de entiteit juridisch blijft bestaan na de doorhaling, zijn er wel gevolgen. Zo mogen de geregistreerde activiteiten van de onderneming niet langer worden uitgeoefend en riskeert men boetes als dit toch gebeurt. Bovendien wordt de doorhaling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de activiteiten van de entiteit en haar relaties met derde partijen, zoals kredietinstellingen. Rechtsvorderingen die door de entiteit worden ingesteld, worden automatisch niet-ontvankelijk verklaard.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de ambtshalve doorhaling wegens niet-naleving van UBO-formaliteiten geen definitieve maatregel is. Zodra de vereiste formaliteiten in het UBO-register zijn vervuld, zal de KBO-beheersdienst de doorhaling intrekken nadat de FOD Financiën hen op de hoogte heeft gebracht van de regularisatie. Zowel de doorhaling als de intrekking ervan worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zijn online raadpleegbaar in het KBO.

 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

jim.geudens@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Jim Geudens

Share