Vergoeding auteursrechten onder vuur!

Het succes van de vergoeding door middel van auteursrechten kent zijn oorsprong in de zeer gunstige fiscale behandeling van deze inkomsten. Dit leidde ertoe dat steeds meer beroepen deze fiscale gunstregeling gingen toepassen. Echter, deze brede toepassing ligt al een tijdje onder vuur.

Pro memorie

De auteursvergoeding is een vergoeding voor het overdragen van de exploitatierechten van een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk. Het auteursrechtenregime werd in het leven geroepen voor artistieke beroepen die geen regelmatig inkomen hebben. Deze grilligheid in inkomsten zou door het systeem uitgevlakt worden. Het beoordelingselement is de ‘originaliteit’ van het werk maar dit begrip geeft ruimte voor een brede interpretatie wat maakt dat ook journalisten, softwareontwikkelaar, architecten, ontwerpers, … het regime zijn gaan toepassen. Deze brede toepassing botst echter meer en meer op tegenkanting.

Fiscaal

Het is geen geheim dat inkomsten van auteursrechten fiscaal zeer gunstig behandeld worden. Het geldende tarief is 15% maar doordat er een forfaitaire onkostenaftrek toegepast mag worden, bedraagt het effectieve tarief 7,5% tot 15% naargelang de hoogte van de inkomsten. Vergeleken met de tarieven in de personenbelasting is het succes van dit regime niet ver te zoeken.

Rulingcommissie

Het is vaste praktijk om zich te conformeren naar de voorwaarden die de rulingcommissie oplegt in haar vele rulings omtrent auteursrechten. We stellen echter wel vast dat de rulingcommissie steeds meer bijkomende voorwaarden oplegt. Daarnaast wordt ze strikter in de toepassing van het regime en gaat het aandeel aan inkomsten dat in aanmerking zou komen als auteursrecht, stelselmatig naar omlaag.

Conclusie

Het auteursrechtenregime blijft een heikel punt. Omwille van de beperkte wetgeving die een brede interpretatie toelaat is men aangewezen op de pseudo-wetgeving van de rulingcommissie. Dit neemt echter niet weg dat auteursrechten nog steeds interessant blijven, vooropgesteld dat men binnen de grenzen blijft die de rulingcommissie vooropstelt. De overdracht of cessie van auteursrechten moet overigens contractueel vastgelegd worden in een overeenkomst, waaruit bij voorkeur blijkt dat aan alle voorwaarden voldaan is zodat ze verdedigbaar is bij een eventuele controle door de belastingadministratie.

Denkt u in aanmerking te komen voor auteursrechtenregime? Gezien de complexe en snel evoluerende materie is een overleg met uw HLB-expert geen overbodige luxe.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share