Uitbreiding regeling afbraak en heropbouw naar gans België

Als een soort van ondersteunende maatregel voor de bouwsector, wordt er sinds 1 januari 2021 in een algemene tijdelijke uitbreiding van het verlaagd tarief van 6% bij afbraak en heropbouw van woningen voorzien.  

Meerbepaald komt de nieuwe regeling erop neer dat het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van een woning alsook voor de levering van woningen en appartementen kan worden toegepast buiten de 32 centrumsteden. Deze tijdelijke verruiming van de maatregel is wel onderworpen aan enkele bijkomende voorwaarden die niet gehanteerd moeten worden in de 32 centrumsteden, tenzij het gaat over de levering van een woning in één van deze centrumsteden, dan zijn de voorwaarden weer wel van toepassing. 

De bestaande regeling waarbij een bouwheer een aannemer aanstelt om een bestaand pand voor hem te slopen en op hetzelfde kadastrale perceel een nieuw gebouw te plaatsen, dewelke van toepassing is binnen de 32 centrumsteden wijzigt niet maar als aanvulling komt er dus een nieuwe tijdelijke regeling gedurende de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. De nieuwe tijdelijke regeling houdt 3 maatregelen in, hierbij een kort overzicht: 

De huidige regeling inzake afbraak en heropbouw via aannemingscontract wordt uitgebreid naar het volledige Belgische grondgebied. Teneinde deze regeling echter te kunnen toepassen buiten de 32 centrumsteden, dienen volgende voorwaarden vervuld te worden: 

  1. De opdrachtgever is een natuurlijk persoon; 
  1. De bouwheer vestigt er zonder uitstel zijn domicilie; 
  1. De totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning is maximum 200 m²; 
  1. De bouwheer gebruikt de woning als enige en eigen woning. 

Maatregel 2 omhelst de toepassing van het verlaagd tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen die bestemd zijn voor de langetermijnverhuur via sociale verhuurkantoren. Deze woningen dienen voor een minimumtermijn van 15 jaar sociaal verhuurd te worden. De opdrachtgever/bouwheer kan in dit geval ook een rechtspersoon zijn. 

En tenslotte maatregel 3 betreft de mogelijke toepassing van het verlaagd tarief op de leveringen van woningen en bijhorend terrein (i.c. de verkoopsovereenkomsten) door promotoren. Dit is volledig nieuw en was voorheen ook niet mogelijk in de centrumsteden. Aan deze laatste maatregel zijn ook weer dezelfde voorwaarden verbonden als onder de eerste. 

Indien u deze regeling wenst toe te passen, zijn er een aantal formaliteiten  zoals het indienen van een verklaring bij de btw-administratie. Deze verklaring moet ingediend worden voor het eerste tijdstip van opeisbaarheid inzake btw. Ook voor reeds lopende projecten, kan deze regeling worden toegepast. Hierbij is er in een overgangsregeling voorzien waarbij de verklaring ten laatste op 31 maart 2021 moet worden ingediend. 

Mocht u hierbij vragen hebben over de toepassing van deze regeling, aarzel dan zeker niet ons te contacteren.   

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share