Pillar 2: notificatieplicht multinationals tegen uiterlijk 13 juli

Pro memorie: de Pillar 2 regels leggen multinationals een minimum belastingheffing van 15% op. Voor meer achtergrond verwijzen we graag naar ons vorig artikel over dit topic: https://insights.hlb.be/nl/actua/pillar2

Toepassingsgebied

Zijn aan de minimumbelasting van 15% onderworpen: de groepen van multinationale ondernemingen (MNO-groepen) en omvangrijke binnenlandse groepen met een jaaromzet van ten minste 750 miljoen euro in ten minste 2 van de vier verslagjaren voorafgaand aan het geteste verslagjaar. [1]

Verplichte registratie (notificatieverplichting)

Uit het KB van 15 mei 2024 volgt dat onderworpen groepen, nl. groepen met 750 miljoen euro geconsolideerde omzet, zich dienen te registreren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. [2] Dit doet men door een notificatieformulier in te dienen via Minfin waarin een aantal gegevens medegedeeld moeten worden over o.a. de eigendomsstructuur, boekhoudstandaard geconsolideerde jaarrekening, enz. De MNO zal dan van de KBO een ondernemingsnummer voor de groep ontvangen waarmee dan volgend jaar de eerste Pillar 2 aangifte ingediend kan worden.

Registreren voor 13 juli

Van zodra een MNO onder het toepassingsgebied valt, moet zij de notificatie indienen ten laatste dertig dagen na aanvang van het belastbare tijdperk waarin zij onder het toepassingsgebied van de minimumbelasting valt. Voorbeeld: een MNO onderworpen vanaf 1 januari 2025 moet de notificatie indienen ten laatste op 30 januari 2025.

De wet (supra) trad reeds in werking op 31 december 2023, m.a.w. voor groepen die al onder het toepassingsgebied vallen zou de deadline 30 januari 2024 zijn geweest. Voor deze groepen is er echter in een uitzondering voorzien: zij hebben tot 13 juli a.s. de tijd om de notificatie in te dienen.

Volmacht

Naargelang het geval kan het nodig zijn dat andere Belgische groepsvennootschappen één groepsvennootschap mandateren om de Pillar 2 formaliteiten voor de groep in België te vervullen. Hiervoor dient een volmacht opgemaakt en ondertekend te worden door de respectievelijke mandaatgevers en mandaatnemer. Aangezien het verzamelen van de handtekeningen best wel wat tijd in beslag kan nemen, is het zaak hier zo snel mogelijk mee te starten.

Mandaat

De indiening van de notificatie gebeurt via Minfin. Voor mandatarissen is hiervoor het Biztax mandaat voldoende.

[1] Art. 5 wet 19 december 2023 houdende de invoering van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen.

[2] Koninklijk besluit 15 mei 2024 tot uitvoering van artikel 2, § 3, van de wet van 19 december 2023 houdende de invoering van een minimumbelasting voor multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share