Btw-updates : Er is beweging in de nationale btw-regelgeving

Over de laatste weken zijn er een resem van steunmaatregelen goedgekeurd op het gebied van btw. We geven hierbij een kort overzicht: 

1. Afschaffing decembervoorschot 

Vorig jaar werd in het kader van de steunmaatregelen reeds éénmalig het decembervoorschot voor 2020 afgeschaft. Als tegemoetkoming aan de ondernemingen, is er nu ook beslist om het decembervoorschot definitief af te schaffen. Geen extra stortingen meer voor btw-doeleinden dus op het einde van het jaar 2021. Nieuw is dat dit jaar tegelijk ook het decembervoorschot in de bedrijfsvoorheffing (art. 412, lid 4 en 5, WIB 92) afgeschaft wordt. 

2. Verlaging nalatigheidsintresten voor btw en accijnsrechten 

Algemeen bekend was dat de nalatigheids- en moratoriumintresten dewelke de overheidsdiensten dienden te hanteren inzake btw en accijnsmateries aan de hoge kant waren in vergelijking met de marktwaarden. Daarenboven was er een grote afwijking tussen de toegepaste tarieven inzake btw en accijnzen in vergelijking met diegene voor de inkomstenbelastingen. De regering heeft dan ook beslist deze te aligneren.  

Dit betekent dat er een drastische verlaging zal zijn vanaf het tweede kwartaal van 2021. Meerbepaald zal het tarief dalen van 9,6% tot 4% zolang de btw-schuld niet is opgenomen in het innings- en invorderingsregister. 

De hoge btw-boete voor de opening van een bijzondere rekening zal gemilderd worden en dalen van 15% naar 10%. 

3. Verlaging van de minimumdrempel voor teruggaaf inzake btw 

Eerder werd al beslist dat startende bedrijven kunnen opteren om elke maand een terugbetaling van hun btw-krediet te vragen. Voortaan zullen bedrijven nu ook voor kleinere bedragen een teruggave van de btw vragen. De nieuwe drempels zijn: 400 EUR voor de periodieke aangiften, 50 EUR voor starters of eindejaaraangiften. 

Teruggaafdrempels worden ook definitief verlaagd zodat Belgische belastingplichtigen even gunstige drempels krijgen als buitenlandse belastingplichtigen dewelke via teruggaafverzoek hun btw terugvragen. 

4. Tolerantie van 35% forfait voor btw-aftrek aangaande gemengd gebruikte personenwagens 

De minister van Financiën heeft midden januari 2021 beslist gezien de corona-periode dat ondernemingen die in het verleden de semi-forfaitaire methode (tweede methode) toepasten voor het recht op btw-aftrek bij gemengd gebruikte personenwagens te berekenen, zich voor kalenderjaar 2020 kunnen beroepen op het 35% forfait aangezien de semi-forfaitaire methode nadelige berekeningen kan geven met het thuiswerk. Voor 2021 kunnen ze opnieuw gebruik maken van de tweede methode. De vereiste om de forfaitaire methode minstens vier jaar te gebruiken komt dus te vervallen gedurende deze coronaperiode. Er wordt daarenboven toegelaten om voor kalenderjaar 2020 methode 2 en methode 3 te combineren. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share