Aanvraag toepassing van het nieuwe regime voor ingekomen belastingplichtigen en voor ingekomen onderzoekers

Eerder werd de invoer van een nieuwe fiscale regeling voor buitenlandse werknemers, kaderleden en onderzoekers al aangekondigd. (Bijzonder taxatieregime buitenlandse kaderleden op de schop.)

De programmawet van 27 december 2021 heeft de nieuwe regeling ingevoerd (B.S. 31/12/2021) en met ingang van 1 januari 2022 is het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en voor ingekomen onderzoekers in werking getreden.

De RSZ heeft op 9 februari 2022 meegedeeld via een persbericht dat “de reële en forfaitaire kosten die terugbetaald worden volgens deze regeling, ook vrij zijn van sociale bijdragen.

Intussen werden er nog aanvullende verduidelijkingen gecommuniceerd en werd de aanvraagprocedure via Koninklijk Besluit vastgelegd (B.S. 5/03/2022).

shutterstock_2078828572

Voor inkomende belastingplichtigen en onderzoekers die vanaf 1 januari 2022 de tewerkstelling in België aanvatten, zal het nieuwe regime van toepassing zijn indien ze aan de voorwaarden voldoen. We wensen de aandacht te vestigen op de verkorte aanvraagtermijn van 3 maanden na indiensttreding in België.

Voor kaderleden en onderzoekers die op 1 januari 2022 van het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden genoten sinds een periode van maximum 5 jaar is er de mogelijkheid voorzien om te opteren voor het nieuwe stelsel. Hiertoe dient de werkgever of de vennootschap een aanvraag in te dienen o.b.v. een elektronische aanvraagprocedure. Initieel diende deze aanvraag uiterlijk 30 juni 2022 te gebeuren. Deze indieningstermijn is intussen tot 31 juli 2022 verlengd. Ingeval het aantal buitenlandse reisdagen minimaal is, zal het veelal aangewezen zijn van deze keuzemogelijkheid gebruik te maken.

Bij een positieve beslissing vanwege de belastingdienst, zal het nieuwe regime retroactief van toepassing zijn op de bezoldigingen verkregen met ingang van 1 januari 2022.

Een negatieve beslissing zal er evenwel niet langer toe leiden dat definitief het voordeel van het oude bijzonder aanslagstelsel buitenlandse kaderleden wordt verloren, zoals initieel opgenomen in de memorie van toelichting. Er zal in dit geval ook nog 2 jaar tot en met 31 december 2023 van de uitdoofregeling kunnen genoten worden indien de richtlijnen in de circulaire d.d. 8 augustus 1983 nog steeds worden nageleefd.

Indien u zich in de mogelijkheid bevindt om te kunnen opteren voor het nieuwe regime, bekijken we graag samen met u de implicaties en optimalisatiemogelijkheden.
Indien u beroep wenst te doen op HLB voor het aanvraagdossier, adviseren we tijdig contact op te nemen en de nodige gegevens te bezorgen.
Als u als belastingplichtige of HR professional advies wenst voor optimalisatie in het scenario van de uitdoofregeling, kan u steeds contact opnemen met uw HLB adviseur.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

katrien.vangoethem@hlb.be

Intern gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Katrien Van Goethem

Share