Wijzigingen aangaande btw vanaf 1 januari 2022 en komende jaren

Om het nieuwe jaar met een ander btw-elan in te stappen, werd er op 26 oktober 2021 nog een nieuw wetsontwerp betreffende diverse btw-bepalingen neergelegd en ondertussen gestemd. Het omvat enkele belangrijke wijzigingen aan de huidige btw-reglementering toepassing van het werkelijk gebruik, afschaffing attest van 6%, van verhuren van gemeubeld logies, etc. We geven een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Afschaffing 6%-attest verplichting bij renovatie, verklaring op factuur vanaf 1/1/2022

Mits inachtname van bepaalde voorwaarden zijn renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien jaar onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 %. In het verleden was het noodzakelijk om de klant hiervoor een schriftelijk attest in te laten vullen waarin bevestigd werd dat het om een woning ging dewelke minstens 10 jaar in gebruik was alsook hoofdzakelijk werd aangewend voor privédoeleinden. Dit zorgde ervoor dat de aannemer in principe bij goeder trouw ontlast werd van zijn aansprakelijkheid. In de praktijk gaf het echter een enorme administratieve extra last.

Als gevolg hiervan zal er vanaf 1 januari 2022 worden afgezien van het attest. Als tegenhanger dient de factuur nu wel een uitgebreide verklaring te bevatten.

Die verklaring moet als volgt luiden : “Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.” Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer.

De verantwoordelijkheid omtrent de toepassing van het juiste btw-tarief ligt dan ook bij de opdrachtgever. Deze zal immers bij onterechte toepassing van het verlaagde tarief aangeduid worden om het bijkomende btw-bedrag aan de Schatkist te betalen alsook eventuele boetes en intresten dewelke aan de aannemer worden opgelegd.

Ook de attesten voor de verlaagde tarieven van de bouw en renovatie van woningen en woningcomplexen voor gehandicapten komen te vervallen en worden vervangen door een factuurverklaring.

Toepassing van het werkelijk gebruik voor het recht op aftrek van gemengde belastingplichtigen

Btw-belastingplichtigen die zowel btw-belaste handelingen verrichten als btw-vrijgestelde handelingen zonder recht op aftrek, ook wel gemengde belastingplichtigen genoemd, dienen hun recht op aftrek normaliter te beperken. De algemene regel stelt dat deze beperking in principe gebeurt aan de hand van het algemeen verhoudingsgetal. Als alternatief kan geopteerd worden om het recht op aftrek te beperken op basis van het werkelijk gebruik. Meer nog indien het algemeen verhoudingsgetal een onrechtmatig voordeel oplevert, kan de administratie het werkelijk gebruik verplicht opleggen.

Momenteel wordt de aanvraag tot toepassing van het werkelijk gebruik gedaan via een schriftelijk verzoek aan, in te dienen bij het bevoegde btw-kantoor.

In de toekomst zal de kennisgeving van de keuze voor het werkelijk gebruik voldoende zijn. De kennisgeving dient wel elektronisch te gebeuren en in principe bij aanvang van de toepassing ervan of ten laatste op de voorlaatste dag van de eerste aangifteperiode die volgt op het begin of de wijziging van de activiteit. De nodige informaticasystemen om deze kennisgeving te verrichten zijn nog volop in de maak.

Belangrijk ook belastingplichtigen die momenteel het werkelijk gebruik al toepassen, moeten opnieuw een elektronische kennisgeving indienen voor 30 juni 2023!

Afschaffing forfaitaire regelingen

Met ingang van 1 januari 2028 zullen de forfaitaire btw-regelingen wegebben. Momenteel kent onze btw-wetgeving verschillende forfaitaire regelingen. Btw-plichtigen die op 31 december 2021 onderworpen waren aan een forfaitaire btw-regeling, zullen deze kunnen blijven toepassen tot 31 december 2027. Voor nieuwe belastingplichtigen vervalt de keuze voor een forfaitaire regeling reeds nu.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

nike.debruyn@hlb.be

Gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Nike De Bruyn

Share