Streep door de elektriciteits-en verwarmingsrekening als voordeel alle aard: hoge energieprijzen leiden eventueel tot bittere fiscale pil

De energiefactuur als alternatieve verloning … 

Bedrijfsleiders en werknemers die hun elektriciteits- en/of verwarmingsfactuur lieten betalen door hun vennootschap/werkgever werden tot en met inkomstenjaar 2021 belast op een forfaitair voordeel alle aard. Indien het energieverbruik bepaalde hoogtes haalde, kon dit fiscaal interessant zijn. Zo werd een bedrijfsleider/leidinggevend personeel tijdens inkomstenjaar 2021 belast op een forfaitair verwarmingsvoordeel van 2.080 EUR en een elektriciteitsvoordeel (elektriciteit die niet werd aangewend voor verwarming) van 1.030 EUR. Het mogelijke voordeel voor reguliere werknemers bedroeg een stuk minder (930 EUR en 470 EUR). 

Gelet op de fors stijgende energieprijzen beslisten enkele bedrijven deze verloningsmethode mee te nemen in hun cafetariaplan (zie bv. ruling nr. 2020.1977, 15/12/2020). Daarnaast was het voor meer en meer bedrijfsleiders interessant om de energiefactuur door de vennootschap te laten dragen indien deze meer bedroeg dan de forfaitaire bedragen. 

… minister niet akkoord 

De minister liet in een reactie op bovenstaande ruling weten dat dergelijke verloningsvormen niet kaderen in de overheidsvisie waarbij de afbouw van alternatieve verloningsmethodes centraal staat. 

Gevolg: grove borstel door de geldende wetgeving 

Teneinde een halt toe te roepen aan bovenstaande praktijk voerde de wetgever een nieuwe voorwaarde in om te kunnen genieten van de forfaitaire berekeningsmethode. Sedert 1/1/2022 kan enkel nog worden genoten van deze forfaitaire waarderingsmethode indien het onroerend goed dat wordt verwarmd of van elektriciteit wordt voorzien, ter beschikking wordt gesteld door werkgever/vennootschap.  

Deze relatief sluiks toegevoegde voorwaarde houdt dus in dat bedrijfsleiders/werknemers die de energie in hun eigen privé-woning betaald zien door de vennootschap of hun werkgever, voortaan belast zullen worden op het werkelijk genoten voordeel (= de werkelijke factuur, ongeacht de hoogte) in plaats van het forfaitaire.  

Stof tot nadenken 

Een hoge energieafrekening zou dus eventueel nog eens gevolgd worden door een onaangename fiscale factuur. Het laten overzetten van de energiefactuur van de vennootschap naar de privé-persoon zou, met dermate hoge energieprijzen, dan op haar beurt er eventueel wel kunnen voor zorgen dat er minder gunstige tarieven zullen worden aangerekend (bv. van een vast tarief uit het verleden naar een variabele tarief op heden) … 

Aarzel niet uw vertrouwd HLB-expert te contacteren voor verdere vragen. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

glenn.vermeulen@hlb.be

Tax Consultant
+32 56 26 05 61

Glenn Vermeulen

Share