Nieuwe bijkomende UBO-verplichting, ook voor reeds ingediende UBO-verklaringen!

Een recent KB[1] legt een nieuwe bijkomende verplichting op voor de UBO-verklaringen: het is nu verplicht om bewijsstukken toe te voegen.

…and the UBO-saga continues

De UBO-wetgeving is een omzetting van de Europese antiwitwasrichtlijnen. Helaas moeten we vaststellen dat de Belgische wetgever er van bij het begin een boeltje heeft van gemaakt: de vele onduidelijkheden en een niet performante IT-applicatie leidden ertoe dat de deadline enkele keren werd uitgesteld.

Met dit nieuwe KB wil de wetgever nu de laatste puntjes rechtzetten. Helaas heeft dit ook een belangrijke implicatie voor reeds ingediende UBO-verklaringen.

Documentatieplicht

Voortaan dient de informatieplichtige entiteit te verstrekken: “elk document dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is”. Deze verplichting stond niet in het eerste UBO-KB[2] maar werd initieel door de administratie vereist zonder wettelijke basis. Deze werkwijze stootte op fel protest waardoor de administratie genoodzaakt was deze vereiste te laten vallen (cfr. FAQ van 2 april 2019).

Met het nieuwe KB wordt dit nu retroactief ‘rechtgezet’: elke informatieplichtige entiteit wordt nu verplicht om bewijsstukken mee op te laden, ook indien de UBO-informatie reeds geregistreerd werd.

Gedacht kan worden aan een afschrift van de identiteitskaart van de uiteindelijke bestunstigde(n), kopie van de statuten van de vennootschap, kopie van het aandeelhoudersregister, aandeelhoudersovereenkomsten, enz..

Uitstel

In praktijk zullen dus voor quasi alle reeds ingediende UBO-registraties onderliggende bewijsstukken opgeladen moeten worden. Nieuwe registraties worden enkel aanvaard mits toevoeging van deze documenten.

De deadline voor het opladen van de bijkomende documenten werd intussen door de administratie uitgesteld tot 30 april 2021.

[1] KB van 23 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

[2] KB van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

dries.vervoort@hlb.be

Tax & Legal Consultant
+32 3 449 97 57

Dries Vervoort

Share