Marktrente op creditstand rekening-courant stijgt fors tot 5,7%

Sedert enige jaren voorziet de wetgever een maximale creditrente voor rekening-couranten en dit teneinde discussies met de fiscus te vermijden over wat dan wel een marktconforme intrestvoet zou zijn.

Gelet op het feit dat de wettelijke creditrente aan de MFI-rente gekoppeld is en de inflatoire druk op de intrestmarkten ervoor zorgde dat de intrestvoeten fors stegen, wordt de bruto marktrente op 5,7% bepaald voor inkomstenjaar 2023.

In principe zijn intresten op credit rekening-couranten aftrekbaar tot bovenvermelde intrestvoet. Doch dient hier een duidelijke noot bijgevoegd te worden. De intresten op rekening-courant worden nog steeds beperkt door de intrest-dividend herkwalificatiebepaling. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de gelden die ter beschikking worden gesteld aan de vennootschap moeten dienen voor de uitoefening van de activiteiten van de vennootschap. Het komt er aldus kortweg op neer dat de creditstand rekening-courant, hoewel de marktrente helder gedefinieerd is, niet louter kan dienen als rendabele belegging voor de bedrijfsleider/aandeelhouder. 

Tot slot kan nog worden aangegeven dat, bij intresttoekenning aan natuurlijke personen, roerende voorheffing (30%) verschuldigd is. Deze roerende voorheffing dient binnen de 15 dagen na toekenning of betaalbaarstelling aangegeven en betaald te worden. Een correcte deadline-opvolging is hier aldus aan de orde.

Het aanhouden van een rekening-courant en het correct aanrekenen van de toepasselijke intresten en roerende voorheffing kan altijd in overleg met uw vertrouwd HLB-expert.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

glenn.vermeulen@hlb.be

Tax Consultant
+32 56 26 05 61

Glenn Vermeulen

Share