Ficheverplichting en bedrijfsvoorheffing in te houden bij bezoldigingen door een buitenlandse groepsvennootschap

De Belgische wetgever heeft een nieuwe fictiebepaling ingevoerd die impliceert dat de Belgische werkgever of Belgische vennootschap waarin de bedrijfsleider zijn mandaat uitoefent, geacht wordt de bezoldigingen, toegekend door een buitenlandse groepsvennootschap, zelf te hebben toegekend.  Door voorgaande fiscale fictie is de Belgische vennootschap inhoudingsplichtig voor bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 maart 2019 door de buitenlandse verbonden vennootschap.

Er is tevens een hiermee samenhangende ficheverplichting voor opmaak fiches 281.10 of 281.20, die reeds geldt voor betalingen of toekenningen in de periode van 1 januari 2019 tot 28 februari 2019.  De fiches voor inkomsten 2019 dienen vóór 1 maart 2020 elektronisch ingediend te worden.

De bepalingen betreffen ook voordelen in natura, o.a. aandelenopties, restricted stock units (RSU), gratis of met korting toegekende aandelen, winstpremies.

U doet er dus goed aan om voor 2019 alsnog bedrijfsvoorheffing af te dragen in voormelde situaties, indien dit nog niet gebeurd zou zijn.  Deze situaties worden momenteel geviseerd in controleacties van de BBI.  Ingeval geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden door de Belgische groepsvennootschap, wordt het bedrag van de ten onrechte niet ingehouden bedrijfsvoorheffing aangemerkt als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider, wat in een aanzienlijke bijkomende belasting kan resulteren met toepassing van belastingverhogingen.

Het is dus aangewezen uw buitenlandse groepsvennootschappen hiervan in kennis te stellen en desgevallend de huidige groepsprocedures aan te passen, als u mogelijk momenteel niet automatisch geïnformeerd wordt over de verloning die niet via de Belgische groepsentiteit loopt.&nbsp

Uw vertrouwde HLB adviseur helpt u graag verder met de begeleiding bij het vervullen van de nodige verplichtingen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

katrien.vangoethem@hlb.be

Intern gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Katrien Van Goethem

Share