30% EBITDA interestaftrekbeperking vanaf aanslagjaar 2020! – 26/03/2020

De EBITDA-interestaftrekbeperking die is opgelegd door de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) is met ingang van aanslagjaar 2020 in de Belgische vennootschapsbelasting geïmplementeerd.

Financieringskostensurplus

Voor de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2019 is het zogenaamd ‘financieringskostensurplus’ niet aftrekbaar in de mate dat ze het hoogste van de volgende twee grensbedragen overschrijdt:

  • 3 miljoen euro
  • 30% van de ‘fiscale EBITDA’.

Wanneer het financieringskostensurplus lager is dan 3 miljoen euro, geldt de aftrekbeperking niet en zijn de betaalde intresten  bijgevolg in principe volledig aftrekbaar.

Voor de berekening van het financieringskostensurplus worden de totale bruto financieringskosten verminderd met de totale financieringsinkomsten. De aftrekbeperking wordt aldus bepaald op netto basis.

Het eventuele niet-aftrekbaar gedeelte van de netto financieringslasten kan onbeperkt worden overgedragen naar de volgende belastbare tijdperken.

De nieuwe aftrekbeperking

De nieuwe aftrekbeperking geldt zowel voor netto betalingen aan verbonden ondernemingen of verkrijgers in belastingparadijzen als voor betalingen aan derden.

Indien de vennootschap of inrichting deel uitmaakt van een groep zijn de bovengenoemde grensbedragen van toepassing op het geheel van de Belgische entiteiten die in het kader van de interestaftrekbeperking als één enkele belastingplichtige worden beschouwd.

Er zal dan ook een ad hoc consolidatie op het niveau van de Belgische groep dienen te gebeuren voor het bepalen van o.m. het financieringskostensurplus, de fiscale EBITDA en de verdeling van de minimumaftrek van 3 miljoen euro. Bij de berekening van het financieringskostensurplus dient dan geen rekening te worden gehouden met de interesten die verschuldigd zijn aan of die ontvangen zijn van een Belgische groepsvennootschap of inrichting.

De fiscale EBITDA wordt ook vermeerderd of verminderd met de sommen die verschuldigd zijn aan of door de Belgische entiteiten (eliminatie van de Belgische intra-groep opbrengsten en kosten).

De wetgever heeft erin voorzien dat een belastingplichtige een niet benutte aftrekcapaciteit kan overdragen aan een andere Belgische entiteit onder voorwaarde van de opmaak van een overeenkomst met vaststelling van het over te dragen bedrag en de vergoeding ter compensatie voor de belastingbesparing.

Wanneer van toepassing?

De nieuwe regeling is van toepassing op leningen die zijn afgesloten vanaf 17 juni 2016 en op leningen afgesloten voor die datum waaraan fundamentele wijzigingen zijn aangebracht.

De 5:1 thin cap-regelgeving voor groepsleningen is afgeschaft voor leningen die onder het toepassingsgebied van de nieuwe aftrekbeperking vallen, maar blijft wel van toepassing op leningen van voor 17 juni 2016 (tenzij fundamenteel gewijzigd) en leningen van belastingparadijzen.

New call-to-action

Een aantal vennootschappen zijn niet onderworpen aan de nieuwe aftrekbeperking, waaronder ondernemingen uit de financiële sector en de zgn. ‘op zich zelf staande entiteiten’.

In de wetgeving worden nog velerlei aspecten en modaliteiten bepaald of geregeld zoals o.m.: welke kosten en opbrengsten als ‘economisch gelijkwaardig’ aan interesten moeten worden aangemerkt, de berekening van de fiscale EBITDA, de toewijzing van negatieve EBITDA, de verdeling van het grensbedrag van 3 miljoen euro, de definitie van het begrip ‘op zich zelf staande entiteiten’, etc.

In combinatie met Corona?

De nieuwe maatregel is reeds van toepassing op de boekjaren die vanaf 1 januari 2019 startten. Door de economische terugval die we met de corona-crisis thans meemaken, zal het negatieve effect van de nieuwe regels inzake interestaftrekbeperking groot zijn.

Voor vele ondernemingen zal de EBITDA in het lopende boekjaar sterk dalen terwijl de financieringsbehoeften enorm kunnen stijgen. Ook bij de herfinanciering van oude leningen of het heronderhandelen van de voorwaarden, het uitbreiden van de periode van kredietfaciliteiten,… dient er gekeken te worden naar de belastingeffecten.

Of mogen we verwachten dat er van overheidswege nog maatregelen genomen worden die gelet op de kritieke situatie die we thans kennen de interestaftrekbeperking zal versoepelen of uitstellen?

Vragen rond uw situatie?

Voor verdere vragen of assistentie kunt u steeds bij uw vertrouwd HLB-expert terecht.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

francis.ilegems@hlb.be

Intern gecertificeerd belastingadviseur
+32 3 449 97 57

Francis Ilegems

Share