Bijzonder taxatieregime buitenlandse kaderleden op de schop.

De Regering plant om, vanaf 1/1/2022, een nieuwe fiscale regeling in te voeren ten behoeve van buitenlandse werknemers, kaderleden en onderzoekers die in België komen werken.

Deze zou de huidige administratieve expat regeling, in toepassing van de circulaire van 8/8/1983, vervangen.

De basisprincipes van het voorliggend ontwerp zijn de volgende :

-er is geen nationaliteitsvoorwaarde meer ; de betrokkene mag de Belgische nationaliteit hebben.

-rechtstreekse aanwerving in het buitenland door een Belgische onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep of detachering naar België binnen een internationale groep.

-in de voorbije 60 maanden mag de betrokkene geen Belgisch rijksinwoner zijn geweest, noch binnen een afstand van 150 km van de Belgische grens hebben gewoond, noch Belgische inkomsten hebben gehad onderworpen aan de BNI.

-er moet een minimum bruto bezoldiging van 75.000€ per kalenderjaar worden toegekend.

-er kunnen bovenop de bezoldigingen zgn kosten eigen aan de werkgever, die rechtstreeks voortkomen uit de tewerkstelling, belastingvrij worden toegekend tot een bedrag van 30% van de bruto bezoldiging met een maximum van 90.000€ per jaar.

-een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat dit bijzonder regime slechts van toepassing kan zijn gedurende een periode van maximum 5 jaar, verlengbaar met maximum 3 jaar.

-net zoals het bestaande regime dient de toepassing ervan aangevraagd te worden bij de Administratie binnen een termijn van 3 maanden vanaf de Belgische indiensttreding.

-het wereldwijd inkomen dient te worden aangegeven in België als Belgisch rijksinwoner (niet langer belasting als niet-inwoner in België) tenzij de woonstaat een fiscaal attest van rijksinwoner onderworpen aan de inkomstenbelasting van die staat verstrekt

Wat met de kaderleden die van het huidige regime genieten?

Voor hen is er een overgangsregeling voorzien :

-zij die op 1/1/2022 sinds max 5 jaar van het huidige regime genieten en aan de voorwaarden van het nieuwe stelsel voldoen, kunnen de toepassing van het nieuwe stelsel uiterlijk op 30/6/2022 aanvragen. Bij een positieve beoordeling door de Administratie zal de betrokkene van het nieuwe regime kunnen genieten voor de resterende periode van 5 jaar, verlengbaar met max 3 jaar.

Ingeval van een negatieve beoordeling van de aanvraag daarentegen, verliest de betrokkene definitief ook het voordeel van het huidige regime!!

Voor die kaderleden, die geen aanvraag doen om van het nieuwe regime te genieten, geldt er een uitloopperiode van 2 jaar dat het huidige regime nog van toepassing blijft.

Besluit:

Dit nieuwe 30% regime is fundamenteel verschillend en lijkt meestal ook substantieel minder gunstig dan bvb het Nederlandse 30% regime of het Belgische expat regime van toepassing tot 1983.

Voor de kaderleden die van het huidige bijzonder taxatieregime voor buitenlandse kaderleden genieten zal het zeer belangrijk zijn om de afweging te maken om de overstap naar het nieuwe regime te doen (aanvraag daartoe uiterlijk 30/6/2022), ofwel voor de uitloopperiode van 2 jaar te kiezen.

Het spreekt voor zich dat diegenen die reeds meer dan 5 jaar van het huidige regime genieten, de uitloopperiode de enige weg is.

Vanuit onze uitgebreide kennis van en terreinervaring met het expat regime, ook betrokken bij het tot stand komen van de circulaire van 8/8/1983, zijn wij als HLB tax graag uw aanspreekpunt voor de evaluatie dossier per dossier van de juiste weg.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?
Contacteer nu de expert van HLB:

marc.dierckx@hlb.be

Gecertificeerd fiscaal accountant
+32 3 449 97 57

Marc Dierckx

Share